คืนสู่เหย้าชาวศรีสวัสดิ์ฯ

มกราคม 5, 2011

คืนสู่เหย้าชาวศรีสวัสดิ์ฯ2553

This slideshow requires JavaScript.


Advertisements

ภาพอบรม wordpress ค่ะ

กันยายน 2, 2010

ล้ำหน้าทางปัญญา พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
อบรมการใช้ wordpress ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
(หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น)

This slideshow requires JavaScript.ปัจฉิมนิเทศ6/1’52

สิงหาคม 31, 2010

6/4ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน 50

สิงหาคม 30, 2010

ต้นกล้าศรีสวัสดิ์ฯ

สิงหาคม 29, 2010

ประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม”

สิงหาคม 29, 2010


เชิญชวนนักเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันกันนะคะ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บ http://www.trueplookpanya.com/contest/history.php
หรือปรึกษาได้ที่ ครูอริศรา สะสม ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4คะ

ความเป็นมาของโครงการ

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่เด็กเยาวชนและผู้คนส่วนมากให้ความสนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย “ทรูปลูกปัญญาดอทคอม” เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อความรู้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ “ทรูปลูกปัญญาดอทคอม” เล็งเห็นความสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล จึงได้ริเริ่มโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” โดย กลุ่มบริษัท ทรู ได้จัดประกวดสื่อการศึกษาในรูปแบบคลิปวิดีโอ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนโครงการประกวดครั้งนี้ด้วย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับนักเรียน)
2.ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (ระดับบุคคลทั่วไป)

ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นศูนย์กลางและเวทีในการนำเสนอความรู้และสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์เข้าถึงสาระความรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ โดยการสร้างสรรค์สื่อทางการศึกษาในรูปแบบ คลิปวิดีโอที่มีคุณภาพ อันเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้
2.เพื่อรวบรวมสื่อสร้างสรรค์ทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.เพื่อให้รู้จักการวางแผนทำงานร่วมกันเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถแบ่งปันความรู้สู่สังคมได้
4.เพื่อให้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ไปยังนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ครูอาจารย์ทั่วประเทศ และบุคคลทั่วไป


โลกอนาคต ปี 2019

สิงหาคม 22, 2010