คืนสู่เหย้าชาวศรีสวัสดิ์ฯ

มกราคม 5, 2011

คืนสู่เหย้าชาวศรีสวัสดิ์ฯ2553

This slideshow requires JavaScript.ภาพอบรม wordpress ค่ะ

กันยายน 2, 2010

ล้ำหน้าทางปัญญา พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
อบรมการใช้ wordpress ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
(หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น)

This slideshow requires JavaScript.ปัจฉิมนิเทศ6/1’52

สิงหาคม 31, 2010

6/4ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน 50

สิงหาคม 30, 2010

ต้นกล้าศรีสวัสดิ์ฯ

สิงหาคม 29, 2010

ประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม”

สิงหาคม 29, 2010


เชิญชวนนักเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันกันนะคะ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บ http://www.trueplookpanya.com/contest/history.php
หรือปรึกษาได้ที่ ครูอริศรา สะสม ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4คะ

ความเป็นมาของโครงการ

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่เด็กเยาวชนและผู้คนส่วนมากให้ความสนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย “ทรูปลูกปัญญาดอทคอม” เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อความรู้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ “ทรูปลูกปัญญาดอทคอม” เล็งเห็นความสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล จึงได้ริเริ่มโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” โดย กลุ่มบริษัท ทรู ได้จัดประกวดสื่อการศึกษาในรูปแบบคลิปวิดีโอ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนโครงการประกวดครั้งนี้ด้วย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับนักเรียน)
2.ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (ระดับบุคคลทั่วไป)

ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นศูนย์กลางและเวทีในการนำเสนอความรู้และสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์เข้าถึงสาระความรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ โดยการสร้างสรรค์สื่อทางการศึกษาในรูปแบบ คลิปวิดีโอที่มีคุณภาพ อันเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้
2.เพื่อรวบรวมสื่อสร้างสรรค์ทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.เพื่อให้รู้จักการวางแผนทำงานร่วมกันเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถแบ่งปันความรู้สู่สังคมได้
4.เพื่อให้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ไปยังนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ครูอาจารย์ทั่วประเทศ และบุคคลทั่วไป


โลกอนาคต ปี 2019

สิงหาคม 22, 2010

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.